РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо особливостей мобілізаційної підготовки та призову на військові збори віруючих громадян

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Інституту релігійної свободи

щодо особливостей мобілізаційної підготовки

та призову на військові збори віруючих громадян

 

 

Станом на 10 березня 2014 року в Україні не йдеться про загальну мобілізацію, оскільки запровадження військового стану зробило би неможливим проведення президентських виборів, призначених Верховною Радою на 25 травня цього року.

 

Водночас, Рада національної безпеки і оборони України 2 березня оголосила повну бойову готовність Збройних Сил України і доручила Міністерству оборони України провести навчальні збори з військовозобов’язаними «в необхідних обсягах під час і строки, визначені Генеральним штабом Збройних Сил України».

 

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Відповідно до Закону під мобілізаційною підготовкою розуміється комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Підготовчі заходи стосуються національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України (ЗСУ) та інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Одним із елементів мобілізаційної підготовки можуть бути навчальні (чи перевірні) або спеціальні військові збори.

 

Безпосередня мобілізація передбачає перехід на організацію і штати воєнного часу, може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано. Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через ЗМІ.

 

У статті 22 Закон визначає такі обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

Громадяни зобов’язані:

 

 1. з’являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;
 2. надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.

 

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

 

Закон не передбачає якихось особливостей щодо мобілізаційної підготовки чи мобілізації для осіб, які за своїми релігійними переконаннями не можуть проходити військову службу.

 

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

 

Згідно статті 23 Закону не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: 

 

 1. заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабміном;
 2. визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 3. чоловіки, на утриманні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);
 4. жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
 5. зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 6. народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 7. інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

 

Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

 

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу відповідної посадової особи.

 

Розглянемо особливості військового обов’язку віруючих громадян України, переконання яких не дозволяють захищати свою Батьківщину зі зброєю.

 

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»

Відповідно до статті 24 Закону громадяни, які пройшли альтернативну службу, на військові збори не призиваються.

 

У разі необхідності зазначені громадяни та громадяни, які за релігійними переконаннями звільнені місцевою державною адміністрацією від призову на військові збори, можуть бути направлені для ліквідації наслідків аварії, катастрофи чи стихійного лиха не більше ніж три рази (щоразу на строк до шести календарних місяців) у межах віку, встановленого для проходження військової служби в запасі. Питання трудових відносин за основним місцем роботи у таких випадках регулюються законодавством про військовий обов’язок і військову службу.

 

У разі призову на військові збори громадян, які після проходження строкової військової служби набули релігійних переконань і належать до діючих згідно із законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, вони не пізніше 7 календарних днів від дня одержання повістки військового комісаріату про призов на військові збори подають особисто до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації заяву про звільнення від призову на ці збори (стаття 9 Закону).

 

Відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації зобов’язаний прийняти заяву про звільнення від призову на військові збори та у письмовій формі повідомити громадянина про дату його явки на засідання відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації (стаття 10). Заява про звільнення від призову на військові збори розглядається протягом 14 календарних днів після її надходження в присутності громадянина (стаття 11).

 

Рішення про звільнення громадянина від призову на військові збори приймається місцевою державною адміністрацією у разі встановлення істинності релігійних переконань і видається заявникові (стаття 12).

 

При цьому слід зауважити, що затверджений постановою Кабміну України від 10.11.1999 року № 2066 «Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю» на даний момент значно застарів. Тому на практиці клопотання про направлення на альтернативну службу (замість строкової військової служби) або про звільнення від призову на військові збори відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації розглядає індивідуального стосовно кожного заявника, оцінюючи наведені ним докази своїх релігійних переконань.

 

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Відповідно до статті 30 Закону від проходження зборів звільняються (крім резервістів):

 

 1. працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;
 2. працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;
 3. плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;
 4. особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, — в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;
 5. науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів — в період, коли у цих закладах проводяться заняття;
 6. студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання — на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти — в період екзаменаційних сесій;
 7. військовозобов’язані-жінки, за винятком перевірочних зборів;
 8. особи, звільнені з військової служби, — протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;
 9. військовозобов’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;
 10. військовозобов’язані – у зв’язку з депутатською діяльністю;
 11. військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;
 12. військовозобов’язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, — з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;
 13. студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;
 14. священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;
 15. кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою – до дня опублікування результатів виборів включно.

 

Відповідальність за порушення законодавства

 

Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов’язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.

 

Зокрема, Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336), що карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Кримінальним правопорушенням також вважається ухилення від військового обліку або від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів (стаття 337).

 

Інші порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відносяться до адміністративних проступків (статті 210, 210-1, 211-1 – 211-6 КпАП України), за вчинення яких передбачено накладення грошових штрафів.

 

 

Источник: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1383%3A1&catid=53%3Akons&Itemid=76&lang=uk

"Я позавидовал безумным людям?!" Проповедь (ВИДЕО + конспект)

Огромным утешением и укреплением для моей мятущейся души стало изучение Псалма 72 из Библии.

Изучив его, многое, что трудно объяснить и понять в наше нелегкое время, ведь война на пороге, стало объяснимым и понятным!

Берите Библию, открывайте Псалом 72, берите ручку, бумагу, исследуйте писание и найдете покой душам вашим!

В целом, главная суть Псалма 72 — это скорбь благочестивого человека и его триумф. 

 

1-15 стихи — противоборство плоти и духа человека.

 

15-28 стихи — славная победа духа над плотью.

 

 

В псалме ярко выражены 3-и момента: 

1. Чем было вызвано уныние, отчаяние  и депрессия?

2. Что исцелило унылое сердце?

3. Как все это в корне изменило псалмопевца?

 

Основные части псалма: 

 

1 стих —  в этом стих псалмопевец провозглашает, в чем состоит его надежда, хватается за нее как за крепкий якорь, рассказывает о своих внутренних переживаниях.

 

2-14 стихи — автор излагает суть своего искушения.

 

15-17 стихи — он сбит с толку, но все же находит решение.

 

18-20 стихи — он описывает страшную участь нечестивых.

 

21-24 стихи — он осуждает собственное безумие и восхищается благодатью Божьей.

 

25 -28 стихи — он снова обещает уповать на Господа и находить в Боге свою радость и уверенность.

 

Прочтем весь псалом целиком:

1   Псалом  Асафа . Как благ  Бог  к Израилю , к чистым  сердцем !

2   А я — едва  не пошатнулись      ноги  мои, едва не поскользнулись   стопы  мои, —

3   я позавидовал   безумным  , видя   благоденствие  нечестивых ,

4   ибо им нет страданий  до смерти  их, и крепки  силы  их;

5   на работе  человеческой  нет их, и с [прочими] людьми  не подвергаются    ударам   .

6   От того гордость , как    ожерелье   , обложила    их, и дерзость , [как] наряд , одевает   их;

7   выкатились   от жира  глаза  их, бродят   помыслы  в сердце ;

8   над всем издеваются  , злобно  разглашают   клевету , говорят   свысока ;

9   поднимают   к небесам  уста  свои, и язык  их расхаживает   по земле .

10   Потому туда же обращается      народ  Его, и пьют   воду  полною  чашею,

11   и говорят  : «как узнает   Бог ? и есть  ли ведение  у Вышнего ?»

12   И вот, эти нечестивые  благоденствуют  в веке  сем, умножают   богатство .

13   так не напрасно  ли я очищал   сердце  мое и омывал   в невинности  руки  мои,

14   и подвергал    себя ранам    всякий день  и обличениям  всякое утро ?

15   [Но] если бы я сказал  : «буду    рассуждать    так «, — то я виновен    был    бы пред родом  сынов  Твоих.

16   И думал   я, как бы уразуметь   это, но это трудно  было в глазах  моих,

17   доколе не вошел   я во святилище  Божие  и не уразумел   конца  их.

18   Так! на скользких  путях поставил   Ты их и низвергаешь   их в пропасти .

19   Как нечаянно  пришли они в разорение , исчезли  , погибли   от ужасов !

20   Как сновидение  по пробуждении  , так Ты, Господи , пробудив  [их], уничтожишь   мечты  их.

21   Когда кипело   сердце  мое, и терзалась   внутренность  моя,

22   тогда я был невежда  и не разумел  ; как скот  был я пред Тобою.

23   Но я всегда  с Тобою: Ты держишь   меня за правую  руку ;

24   Ты руководишь   меня советом  Твоим и потом  примешь   меня в славу .

25   Кто мне на небе ? и с Тобою ничего не хочу   на земле .

26   Изнемогает   плоть  моя и сердце  мое: Бог  твердыня  сердца  моего и часть  моя вовек .

27   Ибо вот, удаляющие  себя от Тебя гибнут 6 ; Ты истребляешь   всякого отступающего   от Тебя.

28   А мне благо  приближаться  к Богу ! На Господа  Бога  я возложил   упование  мое, чтобы возвещать   все дела  Твои.

(Псалтирь 72:1-28)

 

Главная мысль 1 стиха — это в чем состоит надежда Асафа

 

1   Псалом  Асафа . 

Как благ  Бог  к Израилю , к чистым  сердцем !

 

 • «Как»  — а точнее «только» — «…благ Бог к Израилю»

 

 • Что вы думаете о такой замене? Как это уточнение влияет и на что?

 

 • Одно из значений — Бог не может быть по отношению к избранному народу несправедливым или немилостивым.

 

 • ПРИМЕНЕНИЕ: Принадлежишь ли ты к народу Бога? Принадлежат ли к Его народу те, за кого ты всем сердцем переживаешь?

 

 • «к чистым сердцем» — очень важное уточнение, о котором важно поразмыслить и уделить особое внимание, в особое, личное время.

 

 • Но отмечу только то, что уверенность перед Господом, в том, что ты Его и нет никаких между вами барьеров, является великим благословением и станет для нас надежным якорем посреди тех яростных бурь, которые время от времени налетают на нас из глубин неведомого.

 

МОЛИТВА в ответ на 

«Только  благ  Бог  к Израилю , к чистым  сердцем !» :

 

«Господи, не дай мне обвинять Тебя в несправедливости, даже если я не понимаю Твоих действий! Когда пути Твои слишком высоки для меня, не дай мне сомневаться в праведности Твоей. Ты праведен — иначе и быть не может. Ты никогда не оставишь на милость врагов тех, чьи сердца были обновлены Твоей благодатью!»

 

2   А я — едва  не пошатнулись      ноги  мои, едва не поскользнулись   стопы  мои, —

3   я позавидовал   безумным  , видя   благоденствие  нечестивых ,

4   ибо им нет страданий  до смерти  их, и крепки  силы  их;

5   на работе  человеческой  нет их, и с [прочими] людьми  не подвергаются    ударам   .

6   От того гордость , как    ожерелье   , обложила    их, и дерзость , [как] наряд , одевает   их;

7   выкатились   от жира  глаза  их, бродят   помыслы  в сердце ;

8   над всем издеваются  , злобно  разглашают   клевету , говорят   свысока ;

9   поднимают   к небесам  уста  свои, и язык  их расхаживает   по земле .

10   Потому туда же обращается      народ  Его, и пьют   воду  полною  чашею,

11   и говорят  : «как узнает   Бог ? и есть  ли ведение  у Вышнего ?»

12   И вот, эти нечестивые  благоденствуют  в веке  сем, умножают   богатство .

13   так не напрасно  ли я очищал   сердце  мое и омывал   в невинности  руки  мои,

14   и подвергал    себя ранам    всякий день  и обличениям  всякое утро ?

 

Главная мысль 2-14:  автор излагает суть своего искушения.

Пойдем стих за стихом, фраза за фразой.

2 стих. 

 

 • «А я…» автор противопоставляет себя благому и верному Богу.

 

 • Сравнение связано с следующими словами…

 

 • « …едва  не пошатнулись      ноги  мои, едва не поскользнулись   стопы  мои…»

 

 • Заблуждения сердца и ума быстро проявляются в нашем поведении.

 

 • Между мыслями и действиями существует близкая, тесная связь.

 

 • Асаф пошатнулся и едва не упал; ему было трудно стоять прямо;

 

 • Асаф не мог двигаться прямо; ноги его скользили, как если бы он стоял на льду.

 

 • на фоне праведного Бога, он поступал не праведно, он мог легко совершить грех и позорно пасть.

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

На сколько важно хранить свое сердце, ведь от него зависит наше поведение, падение или твердое пребывание на ногах!

 

Обратим внимание на искренность этого человека,, ведь он прямо и открыто признает свое внутреннее состояние.

 

«я позавидовал   безумным…»

 • безумцы — это люди, которые бездумно погрязли в нечистоте, думая, что это нормально и так должно быть!

 

 • Безумцем так же является тот, кто завидует таким людям.

 

 • В некоторых переводах этот текст звучит так: «Я позавидовал гордым»

 

 • Действительно, своей показной роскошью гордые люди возбуждают во многих сердцах зависть, и те, чья духовная жизни оставляет желать лучшего, нередко заражаются этой губительной болезнью — завистью.

 

 • Печально, когда наследник небес признается в том, что сердце его полно зависти, но еще хуже, когда он завидует безумцам этого мира.

 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Кому из нас необходима подобная исповедь?

Уверен, большинству из нас!

 

«…видя благоденствие нечестивых…»

 

 • глаза его были прикованы к их настоящему процветанию, но он не видел их будущего падения!

 

 • Он видел их внешнее благополучие, но не замечал и не знал о их внутреннем смятении и отсутствии душевного покоя.

 

 • ПРИМЕР:  Кто станет завидовать свинье, которую откармливают, чтобы заколоть?!

 

 • И тем не менее многие святые в час скорби и страданий завидуют нечестивым грешникам, наслаждающимся временным изобилием.

 

 • Помните ли вы притчу Иисуса, о богаче и Лазаре? Кто кому должен был позавидовать?

«…ибо им нет страданий до смерти их!»

 

 • Одно из серьезнейших заблуждений!

 

 • Мы думаем, что они будут страдать только в вечности, но это далеко не так!

 

 • Приняв дозу наркотика или придумав себе ложное упование, они движутся навстречу вечности безо всякой борьбы.

 

 • Они действительно, на протяжении жизни не переживают тех душевных страданий, которые переживают люди с живой совестью, которые знают о чем печалится Господь! Им реально во многом спокойнее.

 

 • Многие не боятся ни Бога ни дьявола.

 

 

«…и крепки силы их»

 

 • Зачем им думать о смерти?!

 

 • Эти люди дерзки и надменны и нередко произносят богохульство даже на смертном одре.

 

 • Все это поразительно и печально, но совсем не привлекательно и не должно вызывать у праведников зависти.

 

 • Что же касается смертного часа, то лучше умереть в духовном борении, чем в плотской безмятежности ожесточенного сердца.

 

 • Как бы ни умирал праведник, его кончине стоит позавидовать!

 

 

 

«…на работе человеческой нет их…»

 

 • Богатые нечестивцы не ведают человеческой работы; они едят хлеб, над которым не трудились.

 

 • Они никогда не мучаются вопросом: «Как дотянуть до следующей зарплаты?!»

 

 • Они не знают обычных домашних забот и человеческих тревог.

 

 • Люди божьи, чаще терпят нужду и скорбь, нечестивцам же не ведомо ни то, ни другое.

 

 • Они хуже всех людей, но им от этого только лучше.

 

 • Они не сеют, но собирают обильный урожай.

 

 • Они заслуживают адского пламени, а пребывают в уюте.

 

 • Только тот, кто умеет смотреть на мир глазами веры, сможет разгадать эту загадку, а кто пытается постигнуть пути этого мира слепым разумом, тот всегда будет спотыкаться об этот парадокс.

 

 • В будущем веке, который называется вечность, нечестивцы лишатся всего, что имели, так пусть же набивают брюхо, пока пребывают в этом.

 

 • В конце концов, все их богатства временны, и их призрачное благополучие учит нас не привязываться к временным благам.

 

 • ВНИМАНИЕ! Если бы земные блага представляли  собой истинную ценность, Господь никогда не отдал бы большей их части тем, кто Его ненавидит!

 

 

«От того гордость , как    ожерелье   , обложила    их, и дерзость , [как] наряд , одевает   их»

 

 • гордость и дерзость сопровождают их и это видят все! Они это выставляют на показ!

 

 • Когда вы их видите, у вас сразу же появляется чувство, что им нужно уступить место!
 • Они ведут себя как боги с подданными!

 

«… выкатились от жира глаза их»

 

 • Когда человека страдает ожирением, глаза его либо заплывают жиром, либо выкатываются из орбит.

 

 • В любом случае выражение лица меняется. и нечестивый теряет свое человеческое обличие.

 

 • Лицо — это зеркало души: его сокровище не вмещается в сундуки.

 

 

«бродят помыслы в сердце»

 

 • в английском «Они имеют больше, чем их сердце могло желать»

 

 • Им дано то, чего они желают, и даже больше.

 

 • То чем они владеют по размерам превышают их жадность.

 

 • Сердце человека крайне алчно, но некоторые безбожные богачи явно получили в этой жизни больше, чем жаждало их сердце, и переоценили размеры собственных желудков и запросов.

 

 

«над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока»

 

«поднимают   к небесам  уста  свои, и язык  их расхаживает   по земле»

 

 • Глядя на них, можно было бы подумать, что они сами полубоги, которые живут на облаках, снизошли к нам, но продолжают смотреть на нас сверху вниз.

 

 • Они расхаживают по земле важно и неторопливо, ища, кого бы  оскорбить и унизить, над кем бы поиздеваться.

 

 • Они делают себя вселенскими судьями, но, по сути, являются бездомными бродягами.

 

«потому туда же обращается народ Его»

 

 • Куда туда?  К Небесам.

 

 • Кто обращается? народ Божий.

 

 • Те кто переживает из-за этих людей притеснение, приступает к престолу благодати Бога, в поисках убежища.

 

 • Волчий лай и вой, заставляет паству Господа бежать к безопасному загону, к своему Пастырю!

 

 • Снова и снова народ божий, которому невыносимо греховное правление, стеная ищут защиты у своего Господа и изливают Ему свои горести.

 

«и пьют воду полной чашей»

 

 • Бог не меняет Своего плана и продолжает воспитывать и наказывать Своих детей и откармливать Своих врагов.

 

 • Целительный эликсир страданий предназначен для возлюбленных Господа, а не для безбожных бунтарей.

 

«и говорят  : «как узнает   Бог? и есть  ли ведение  у Вышнего?»

 

 • Эти вопросы возникают как у бесчестных людей

 

 • так же эти вопросы возникают и у народа Божьего!

 

 • В то время как это норма для бунтарей, так думать преступно для народа Божьего, который должен уже знать, что Бог все знает и не оставить без наказание ни один грех!

 

 

12 стих. 

 

 «И вот, эти нечестивые  благоденствуют  в веке  сем, умножают   богатство.»

 

 • Смотрите и дивитесь на великую тайну! Кто разрешит загадку Божьего провидения?

 

 • О, какой это великий соблазн для верующих, Боже!

 

 • Нечестивцы получают свою награду и потакают своим похотям не месяц  и не год, а целую жизнь!

 

 • Заслуживающие проклятия наслаждаются благоденствием от молодости своей.

 

 • Они достойны цепей и оков, а носят вместо этого золотые цепи.

 

 • Их слдовало бы изгнать из вселенной, а они становятся правителями мира.

 

 • Умножают богатства и силу, здоровье.

 

 • Их не тяготят ни долги, и обонкротиться они не могут, так как очень много накопили.

 

 • Деньги идут к деньгам.

 

 • Богатые всегда богатеют, а гордые всегда становятся еще надменнее.

 

 • Господи, как же такое возможно?

 

13 стих. 

 

«так не напрасно  ли я очищал   сердце  мое»

 

 • У чистоты и освящения перед Богом есть высокая цена.
 • Бедный Асаф сомневается в том, что он не зря жертвовал собой, ущемлял себя, ради чистоты и святости.
 • Он очищал сердце свое, но на фоне процветания без законников он не видит ценности в святой жизни, которая дается ой как не легко.
 • Асаф был одним из лидеров народа Божьего, служитель, духовный руководитель и даже он пришел в состояние духовной апатии, духовной тьмы и дезориентации.

 

 

«и не напрасно ли омывал   в невинности  руки  мои, и подвергал    себя ранам    всякий день  и обличениям  всякое утро?»

 

 • Асаф старался быть непорочным как в поступках, так и в мыслях.
 • Он хранил сердце свое и руки свои от осквернения грехом, но и то, и другое в один момент начали казаться ему напрасным занятием, поскольку дела его обстояли из рук вон плохо, в то время как бессовестные и лукавые безбожники процветали.

 

 • Асаф плати большую цену, обличая себя, раня себя тем, что признавал правду о своей не совершенной перед Богом жизни, стараясь все больше и больше уподобляться тому образу мысли и жизни, которые ожидал от него Бог.

 

 • Цена высокая, результат не заметен — это приводило его в смятение.

 

 • И все же настал момент, когда мысли его повернулись в другую сторону. Он вдруг подумал о том, что выводы его нелепы и глупы, пока Бог остается Богом.

 

 • Душа дитя Божьего не сможет долго оставаться в таком состоянии, оно обязательно заподозрит, что в этой апатичной панике, что-то не ладное!

 

 • Он оставляет свои мрачные рассуждения, все вскоре станет на свои места!

 

 

15-17 стихи — он сбит с толку, но все же находит решение. 

 

 

15 стих. 

«Но если бы я сказал  : «буду    рассуждать    так «, — то я виновен    был    бы перед родом  сынов  Твоих.»

 

ВАЖНО, очень важно!

 

 • Сердечная чаша Асафа была преисполнена, а как известно «от избытка говорят уста»

 

 • Нашей высокой христианской ценностью является открытость и искренность

 

 • Важно получить наставления из Слова Божьего, о том что…

 

 • ВЫРАЖЕНИЕ СВОИХ ЧУВСТВ МОЖНО НЕ ВСЕГДА!

 

 • Если чувства Асафа останутся при нем, то пострадает один человек.  А если их выразить во всеуслышание, то вред от них может быть огромен.

 

 • В устах такого человека, как Асаф, подобные слова были мощным оружием, которое могло бы подорвать веру и надежду у всего народа.

 

 • Поэтому он не посмел произнести вслух своих заключений и решил не афишировать свои чувства.

 

 • И это было правильно с его стороны, поскольку его вторая мысль была гораздо лучше первой.

 

«то я виновен    был    бы перед родом  сынов  Твоих.»

 

 • Я бы их шокировал, расстроил и, возможно, ввел в ловушку страха и смятения.

 

 • Мы всегда должны думать и помнить о том, что наши слова влияют на других, особенно на верующих и наших детей.

 

 • Как важно для каждого из нас влагать уздечку, удела в свои уста!

 

 • Если у нас есть подозрение, что мы хоть в чем-то не правы, тогда лучше нам промолчать.

 

 • Молчание не повредит, в то время как необдуманное слово может причинить непоправимый вред.

 

 • Когда мы обескураживаем детей Божьих словами неверия и отступничества, мы совершаем отвратительный грех.

 

 • Речи, в которых уважаемые люди бросают тень сомнения и обвиняют Бога в несправедливости или зле, подобны спичке, поднесенной к сухой траве.

 

 • Слабые и уязвимые братья и сестры впадут в отчаяние и будут еще больше сомневаться в благодати Божьей.

 

16 стих. 

 

«И думал   я, как бы уразуметь   это, но это трудно  было в глазах  моих,»

 

 • Асаф занимался тем, что наставлял себя, свое сердце, свою душу.

 

 • Он не абстрагировался, не принял допинг в каком-то виде, чтобы снять напряжение.

 

 • «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, тем самым себя спасешь и слушающих тебя.»

 

 • Если бы он открыл уста свои, то наверняка ему стало бы легче, от того, что он выговорился, но одновременно он бы создал другое горе.

 

 • Правильное решение !

 

 • Но его внутренние переживания не ослабли!

 

 • Как же подавлять в себе печаль?!

 

 • Огонь, пылающий в сердце, горит жарче, чем пламя, которое вырывается из уст.

 

 • Лучше всего поймут Асафа те, кто сам испытывал нечто подобное.

 

 

17 стих. 

 

«доколе не вошел   я во святилище  Божье  и не уразумел   конца  их.»

 

 • Чем святилище являлось для Асафа?

 

 • Это был храм, где читались Книги Писания, где говорилось о Боге, Его величии, Его намерениях для человечества, о прошлых, настоящих и будущих великих свершениях Господа.

 

 • В храме певцы и музыканты исполняли псалмы из Псалтыря, который у нас с вами в руках.

 

 • В храме возносились содержательные истину и правду молитвы.

 

 • В храме вспоминались заветы, которые Господь навечно заключал с людьми.

 

 • В тот момент, когда Асаф вошел во святилище Божье, его мысли переменились, смущение и запутанность уступили место ясности ума.
 • Он увидел конец нечестивых людей, и душа его перстала сокрушаться их мнимому благополучию «я понял их исход жизни!»

 

 • Зависть ушла из его сердца, и на ее место пришел святой ужас, когда он задумался о горькой участи злых и коварных людей.

 

 • Асаф немедленно оставил свои завистливые мысли и перестал желать доли тех, на кого еще совсем недавно с восхищением и завистью.

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

Есть ли место в вашей жизни, которое для вас является святилищем, где вы можете пережить созидающий процесс «вправливания мозгов»?

 

Для нас это:

 

 1. Исследования, изучение Писания

 

 1. Библейская, разъяснительная проповедь Писания

 

 1. Общение с верующими, которые имеют успех в применении Писания в жизни.

 

 1. Пребывание с церковью в воскресенье и на малой группе, где есть так же содержательные, с глубоким основание молитвы  и духовное пение.

 

 1. Конечно же, важным является присутствие в нашей жизни Самого Бога Духа Святого, который наставляет и умудряет нас.

 

 

 • Он осознал, что процветание нечестивых является частью Божьего плана. 

 

 • Подумав об этом, он перестал им завидовать.

 

 • «Но почему же Вседержитель столь странно распределил Свои святые благословения?» — этот вопрос не давал ему покоя.

 

 • Но, войдя во святилище, он увидел, что Бог ниспослал нечестивым благоденствие не для того, чтобы их благословить, а для того, чтобы их наказать.

 

 

18 ситх.

Так! на скользких  путях поставил   Ты их и низвергаешь   их в пропасти .

 

 • Эти пути были настолько опасны, что Бог приготовил их исключительно для Своих врагов, а не для Своих друзей.

 

 • В Своей великой любви Он избрал для возлюбленных более безопасные пути, хотя они и казались им более тернистыми.

 

 • Они были возведены на высоту, а затем с высоты брошены в низ.

 

 • Восходя в своей земной славе, они готовили себя к великому падению, которое прославит Приславного Господа!

 

 • Положение нечестивых в этом мире весьма, весьма прискорбно!

 

 • Ведь процветание сопровождает их 40-50 лет, но могут ли они сравниться с бесконечным, вечным пребывание в гиене огненной?!

 

 • Нам кажется, что нечестивцы ничего не чувствуют и живут спокойно и безмятежно!

 

 • Это не так! Самым страшным мучением является ожидание смерти и это хуже самой смерти!

 

 • Неотъемлемой частью мучительной казни является шествие к месту казни, эти часы и минуты мучительны не меньше самого момента казни.

19 стих. 

 

Как нечаянно  пришли они в разорение , исчезли  , погибли   от ужасов !

 

 • Своей жизнью и процветанием нечестивцы обязаны долготерпению Божьему, которое псалмопевец сравнил со сном.

 

 • Но как сон рассеивается в одно мгновение, так и вся помпезность и процветание гордых беззаконников исчезнет в тот миг, когда Господь пробудится для справедливого отмщения и призовет всех людей к ответу.

 

 • Когда Господь придет вершить суд, все ненавидящие Его будут повержены в прах и покрыты позором.

 

 • Пускай наслаждаются своим мнимым и губительным успехом! Смотрите внимательно народ Божий, скоро над всем ними свершится Суд!

 

20 стих. 

 

Как сновидение  по пробуждении, так Ты, Господи , пробудив  [их], уничтожишь   мечты  их.

 

 

 • Пробудившись от сна, они увидят Великого исполина, Господа сил, который сокрушит и уничтожит все их мечты и иллюзии.

 

 • Нужны ли вам эти сокровища призрачного мира? Только безумец скажет: «Да»

 

 • «Господь, не дай нам гнаться за иллюзорным богатством этого мира, но пошли нам и наполни нас Своей великой мудростью!»

 

 

21-24 стихи — он осуждает собственное безумие и восхищается благодатью Божьей. 

 

 

21 стих. 

«Когда кипело   сердце  мое, и терзалась   внутренность  моя,»

 

 • Теперь уже Асаф вспоминает о своих переживаниях в осуждение себе.

 

 • Другой перевод фразы «когда кипело сердце мое» звучит так:

«В сердце мое вошло недовольство»

 

 

 • В своих размышлениях и анализе справедливости жизни, он стал грубым, дерзким, раздражительным. Его уста наполнились обидой, резкими словами, а в сердце поселились гнев и злоба.

 

 • Источник его жизни, его сердце были отравлены желчью горечи «терзалась внутренность моя» — это можно сравнить с почечной или зубной болью.

 

 • Он сам подверг себя многим скорбям и мукам!

 

 • Он был разбит своими же мыслями и настроениями!

 

 

22 стих. 

«тогда я был невежда  и не разумел  ; как скот  был я перед Тобою.»

 

 • Безусловно, Асаф был сыном Божьим, Божьим человеком.

 

 • Но при этом он вел себя как нечестивец!

 

 • Он позавидовал беззаконным: а значит желал быть такими же как они.

 

 • Даже в самых мудрых сердцах обитает достаточно невежества для того, чтобы погубить себя и извратить свои пути на земле.

 

 • Трудно было Асафу подобрать слова, чтобы описать свое состояние, но все же он их нашел: «как скот был я перед Тобой!»

 

 • Очень, очень уместное сравнение, ведь только животные не знают о существовании загробной жизни, живут для удовлетворения своих сиюминутных желаний.

 

 • На какое-то время Асаф утратил из виду величие своего положения в Боге и уподобился неразумному животному, которое оценивает свое счастье безопасностью вокруг и набитым желудком.

 

 • ВНИМАНИЕ! Заметьте, как человек Божий оценивает собственные заблуждения! Он не пытается себя оправдать, но, напротив, открыто осуждает себя!

 

 

23 стих. 

«Но я всегда  с Тобою: Ты держишь   меня за правую  руку ;»

 

 • Мы можем и имеем право общаться с Богом даже тогда, когда души наши отягчены грехом.

 

 • Господь никогда не отвергнет нас, если мы оплакиваем свои грехи и отрекаемся от них.

 

 • Бог противится нам лишь тогда, когда мы любим свои грехи и не собираемся от них отказываться.

 

 • ВНИМАНИЕ! Заметьте, что Асаф, находясь в жутком состоянии, однако всегда пребывал с Господом.

 

 • Асаф был на грани падения, но Господь удержал его.

 

 • Его положение и исход стали чудом и загадкой для него самого.

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Это надежда для нас сегодня!

 

24   стих. 

 

«Ты руководишь   меня советом  Твоим и потом  примешь   меня в славу .»

 

 • Асаф увидел не только прощение от Бога, он видит руководство и водительство от Бога, Который дает ему мудрые советы.

 

 • Богу нравятся люди, которые приходят к нему как разбитые сосуды, как сосуды, которые умоляют наполнить их.

 

 • Господь любит миловать и умудрять простых.

 

 • потом  примешь   меня в славу — какое счастье, как много надежды связано с этим «потом»

 

 

 

25 -28 стихи — он снова обещает уповать на Господа и находить в Боге свою радость и уверенность. 

 

25   Кто мне на небе ? и с Тобою ничего не хочу   на земле .

26   Изнемогает   плоть  моя и сердце  мое: Бог  твердыня  сердца  моего и часть  моя вовек .

27   Ибо вот, удаляющие  себя от Тебя гибнут 6 ; Ты истребляешь   всякого отступающего   от Тебя.

28   А мне благо  приближаться  к Богу ! На Господа  Бога  я возложил   упование  мое, чтобы возвещать   все дела  Твои.

(Псалтирь 72:1-28)

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

 • Если бы Асаф приближался к Богу с самого начала, ему не пришлось бы столько страдать и переживать такую низость.

 

 • Когда он начал приближаться к Богу, он наше ответ на загадку и выход ля своего не понимания.

 

 • Чем ближе мы к Господу, тем меньше мы подвержены соблазнам мира и обольщениям плоти.

 

 • Доступ в святое святых, где обитает Сам Бог — это великая честь для детей Божьих и исцеление для множества душевных недугов.

 

 • «Чтобы возвещать все дела Твои!» — мы должны понять, что Бог выводит нас из мрака заблуждений, чтобы мы другим говорили о том, что произошло с нами, чтобы мы возвещали людям истину в противовес той лжи, которая их атакует! Молчать нельзя!

 

 

Итак, мы с вам сегодня увидели:

1. Унылого, отчаявшегося человека и причину, которая привела его в депрессию!

2. Увидели, что исцелило унылое сердце?

3. Увидели как все это в корне изменило Асафа, подобного нам человека?

Утешение во время, когда сотрясается вся Земля. Часть 1

Слова, в которых нуждается каждый из нас! Не завтра, а уже сегодня!

 

 

 

 

185 000 человек! Без боя!

Вот в какого Бога я верю! Он не изменился! Он все такой же могущественный, сильный, крепкий! Кто Ему указ?! Кто Его может остановить?! Кто может спрятаться от Него и чем прикрыться?!

То, что я предлагаю прочитать — это не мифология, а хроника, документальные факты. Лучше читать всю главу из книги пророка Исаи 37 главу, но если у вас как всегда нет времени, тогда можно прочитать только этот текст:

33 Посему так говорит Господь о царе Ассирийском : «не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы , и не приступит к нему со щитом , и не насыплет против него вала .
34 По той же дороге , по которой пришел , возвратится , а в город сей не войдет , говорит Господь .
35 Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида , раба Моего».
36 И вышел Ангел Господа и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру , и вот, все тела мертвые .

185 000 человек!!!!!!!!!!!!!
Без  боя!!!!!!!!!!!!!!!
Как себе представить, с чем сравнить такое количество людей?!

1 Когда услышал это царь Езекия , то разодрал одежды свои и покрылся вретищем , и пошел в дом Господень ;
2 и послал Елиакима , начальника дворца , и Севну писца , и старших священников , покрытых вретищами , к пророку Исаии , сыну Амосову .
3 И они сказали ему: так говорит Езекия : день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить .
4 Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака , которого послал царь Ассирийский , господин его, хулить Бога живаго и поносить словами , какие слышал Господь , Бог твой; вознеси же молитву об оставшихся , которые находятся еще в живых.
5 И пришли слуги царя Езекии к Исаии .
6 И сказал им Исаия : так скажите господину вашему: так говорит Господь : не бойся слов , которые слышал ты, которыми поносили Меня слуги царя Ассирийского .
7 Вот, Я пошлю в него дух , и он услышит весть , и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его.
8 И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны ; ибо он слышал , что тот отошел от Лахиса .
9 И услышал он о Тиргаке , царе Ефиопском ; [ему] сказали : вот, он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии , сказав :
10 так скажите Езекии , царю Иудейскому : пусть не обманывает тебя Бог твой, на Которого ты уповаешь , думая : «не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского «.
11 Вот, ты слышал , что сделали цари Ассирийские со всеми землями , положив на них заклятие ; ты ли уцелеешь ?
12 Боги народов , которых разорили отцы 1 мои, спасли ли их, [спасли] [ли] Гозан и Харан , и Рецеф , и сынов Едена , что в Фалассаре ?
13 Где царь Емафа и царь Арпада , и царь города Сепарваима , Ены и Иввы ?
14 И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень , и развернул его Езекия пред лицем Господним ;
15 и молился Езекия пред лицем Господним и говорил :
16 Господи Саваоф , Боже Израилев , седящий на Херувимах ! Ты один Бог всех царств земли ; Ты сотворил небо и землю .
17 Приклони , Господи , ухо Твое и услышь ; открой , Господи , очи Твои и воззри , и услышь слова Сеннахирима , который послал поносить Тебя, Бога живаго .
18 Правда , о, Господи ! цари Ассирийские опустошили все страны и земли их
19 и побросали богов их в огонь ; но это были не боги , а изделие рук человеческих , дерево и камень , потому и истребили 6 их.
20 И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его; и узнают все царства земли , что Ты, Господи , Бог один.
21 И послал Исаия , сын Амосов , к Езекии сказать : так говорит Господь , Бог Израилев : о чем ты молился Мне против Сеннахирима , царя Ассирийского , —
22 вот слово , которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона , покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима .
23 Кого ты порицал и поносил ? и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? на Святаго Израилева .
24 Чрез рабов твоих ты порицал Господа и сказал : «со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор , на ребра Ливана , и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его;
25 и откапывал я, и пил воду ; и осушу ступнями ног моих все реки Египетские «.
26 Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города , [превращая] их в груды развалин ?
27 И жители их сделались маломощны , трепещут и остаются в стыде ; они стали как трава на поле и нежная зелень , как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился .
28 Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю [все, знаю] и дерзость твою против Меня.
29 За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою , которою ты пришел .
30 И вот, тебе, Езекия, знамение : ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год — самородное ; а на третий год сейте и жните , и садите виноградные сады , и ешьте плоды их.
31 И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху ,
32 ибо из Иерусалима произойдет остаток , и спасенное — от горы Сиона . Ревность Господа Саваофа соделает это.
33 Посему так говорит Господь о царе Ассирийском : «не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы , и не приступит к нему со щитом , и не насыплет против него вала .
34 По той же дороге , по которой пришел , возвратится , а в город сей не войдет , говорит Господь .
35 Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида , раба Моего».
36 И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч [человек]. И встали поутру , и вот, все тела мертвые .
37 И отступил , и пошел , и возвратился Сеннахирим , царь Ассирийский , и жил в Ниневии .
38 И когда он поклонялся в доме Нисроха , бога своего, Адрамелех и Шарецер , сыновья его, убили его мечом , а сами убежали в землю Араратскую . И воцарился Асардан , сын его, вместо него.
(Исаия 37:1-38)

Чего не хватает в Украине?

Вот, что должен делать народ Украины! Чем скорее, тем лучше! Надеюсь не поздно! И власть имущие не исключение, возможно они должны делать это в первую очередь, а если не могут делать сами, тогда пускай позовут священнослужителей, дадут им этот список и повторяют за ними, фразу за фразой, на коленях!

1 марта, в нашей церкви был назначен день поста и молитвы! Люди постились и молились по домам, а так же собирались вместе большими и малыми группами. Вот о чем молились, за что УМОЛЯЛИ Бога, который любит людей и любит прощать больше, чем наказывать!

Интересно, что бы ты лично включил в твою молитву Богу прямо сейчас? Какой пункт тебе понравился?

Мы возносили такие молитвы:

1. Молитва Покаяння за гріхи народу та християн 2 Хронік 7:14

2. За покаяння народу і увірування народу в Ісуса Христа (Пс.50:16-23)

3. Покаяння Церкви за те, що мовчала, коли бачила беззаконня. (Об.3:14-20)

4. Покаяння за 30 мільйонів вбитих шляхом аборту дітей, за невинно пролиту кров в усіх бойових діях за участю нашого народу, за ненависть до інших людей і народів, за прокльони, бажання зла і насильство, за всі вбивства (2Кор.6:14-18)

5. Покаяння за ворожіння, магію, окультизм, ідолопоклонство, язичництво, атеїзм, за звертання до інших богів, за зневагу святого імені Бога, насміхання над ним (Об.22:14,15)

6. Покаяння за відсутність пошани до батьків, священиків, Церкви, за чоловіків, які стали тиранами у власних сім’ях, за алкоголізм і продаж дітям алкоголю, наркотиків та сигарет, за розбиті сім’ї і десятки мільйонів розлучень (Еф.6:1-4)

7. Покаяння за розпусту, порнографію, подружню зраду, нетрадиційну орієнтацію, розбещення дітей, сороміцькі телепрограми та інтернет-сайти (Рим. 1:20-28)

8. Покаяння за брехню, хабарі, корупцію, підкуп, нечесні суди, сфабриковані справи, фальшиві свідчення, за грошолюбство, крадіжки, використання один одного, за заздрість, нарікання, очорнення, осудження; за інші гріхи нашого народу (перерахуйте інші гріхи народу, які пригадуєте) (Рим.1:20-32, Пс.141:1)

9. Покаяння за наші особисті гріхи (нехай кожен визнає свої гріхи перед Богом)

10. Молитва за владу 1Тим. 2:1-5

Щоб правдиво керувала, покаяння всіх, хто при владі, за скасування нечестивих законів та нові позитивні зміни в країні.

11. Молитва за постраждалих Дiї.4:10-12

За увірування в Ісуса Христа, за зцілення, повернення зниклих живими додому, за їх сім’ї. Можна додати імена постраждалих, якщо знаєте когось особисто.

Загальна кількість жертв Євромайдану становить більше 1800 осіб.

12. Молитва подяки за Христа Фил.2:5-11 Подяка, що Христос з нами поряд.

13. Молитва за пробудження Церкви Лук.10:1,2; Матв.5:14-16

Молитва, щоб Церкви почали виконувати повноцінно функцію Солі і Світла, щоб Бог вислав женців на Жниво. За те, щоб християни несли Євангеліє. За те, щоб християни жили святим побожним життям! За духовне пробудження народу України.

14. Молитва за єдність всіх християн Iван.17:17-26

15. За єдність України. Потреби помісних церков України.

16. Молитва за стосунки України з іншими країнами Рим.1:16,17

17. Щоб Україна несла Євангеліє в інші країни.

18. Благословення на Україну 2Кор.13:11-13

«Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры» (Шекспир)

«Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры» (Шекспир)

«Насколько образ театральной сцены отражает сущность моей земной жизни?»

Я живу в нравственной драме в присутствии ее Автора и Режиссера. Реальный мир подвластен закланному Агнцу и сосредоточен на Нем. Я же, либо откликаюсь на призыв Христа с любовью во всей ее полноте, либо, предавая Его, отвращаюсь от Него, чтобы поклоняться твари.

«да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.»
(Исход 20:3)

 

«Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись,
и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки , аминь.»
(К Римлянам 1:25)

Только это я узнал, что Бог сотворил человека правым,
а люди пустились во многие помыслы .
(Екклесиаст 7:29)

По своей природе я склонен подменять упование на Всевышнего упованием на какой-то сотворенный человеком образ или актера, стоящего со мной на театральной сцене, — и все что совершается к великой радости сатаны, который, прячась за кулисами, составляет сценарий моей смерти.

 

«В че состоит главнейший вопрос, который мне следует задавать себе каждодневно, в какой бы жизненной ситуации я ни оказывался?»

Вот этот вопрос: «Кто будет моим Царем?»

Поскольку существует два голоса: голос Бога и голос древнего змея-искусителя, я должен стремиться определить источник каждого предлагаемого мне совета, толкования, обличения и утешения.

Либо мною руководит Воскресший Христос, либо я поклоняюсь, служу, доверяю, подчиняюсь лжебогам и боюсь их. Двум господам сразу служить невозможно — каждое мгновение своей жизни я могу служить только одному господину.

Источник «Катехезис для душепопечителей», Рон Харрис, глава 2

 

 

«Образ действий нашего Бога совершенно не схож с образом действий дьявола. Бог вначале наводит страх, а потом возносит и утешает, дабы плоть и ветхий человек были умерщвлены, а новый человек жил. Дьявол же сначала внушает людям ложное чувство безопасности и смелости, дабы они лишенные всякого страха, могли творить грех и зло, и не только оставаться во грехе, но и наслаждаться им, полагая, что с ними все хорошо. Но когда наконец приходить господин Протяни-ноги, тогда он устрашает и пугает их без меры, так, что они либо умирают от глубокого уныния, либо остаются без всякого утешения и уже не надеются на Бога благодати и милосердия.»

 

Мартин Лютер